Indledende møde med rådgiver:

Det første møde med en vores dygtige rådgivere er altid gratis og helt uforpligtende.
På mødet drøftes jeres tanker, ideer, arkitektonisk retning, ønsker, behov, og forventninger til jeres nye bolig, tilbygning, eller ombygning.
Ud fra dette møde kan vi vurdere sagen, og efterfølgende fremsende et skriftligt tilbud på totalrådgivning, som omfatter både Arkitekt- og Ingeniørydelser.

Hvis tilbud accepteres vil den følgende proces typisk være:

Projektforslag:

 • Indhentning af div. materiale vedr. eksisterende forhold herunder:
  Lokalplan, matrikelkort, servitutter, målerblad fra landinspektør, ledningsoplysninger, og evt. eksist. bygningstegninger m.m.
 • Registrering og optegning af byggegrund og evt. eksist. bygninger.
 • Udarbejde skitseforslag til jeres nye bolig, tilbygning, eller ombygning
 • Udarbejdelse af projektforslag hvor huset optegnes i 3D, og der fastlægges konstruktioner, materialer og økonomisk budgetoverslag.
 • Der vises situationsplan, plan, tværsnit og facader, med angivelse af hovedmål på bygning.
 • Gennemgangsmøde med jer – fremlæggelse af projektforslag og økonomisk budgetoverslag.
 • Når projektforslaget godkendes af jer – går vi videre til næste fase……

Myndighedsprojekt:

Ved nybyggeri, tilbygning, væsentlige ombygninger – eller ændret anvendelse af bygninger – skal der søges om byggetilladelse.
Byggetilladelsen skal søges digitalt via hjemmesiden www.bygogmiljoe.dk
Det kan din rådgiver hjælpe dig med…..

Et myndighedsprojekt kan omfatte:

 • Forhåndsdialogmøde med myndigheder, for afstemning af forventninger til myndighedsprojektet
 • Bearbejdning af projektforslag i forhold til Bygningsreglementet og øvrige myndighedskrav
 • Udarbejdelse af supplerende tegningsmateriale i nødvendigt omfang
 • Situationsplan med udvendig kloakforhold, Plan, tværsnit og facader, med beskrivelse af materialer, konstruktioner og beregning af isolerings-værdier i samtlige konstruktioner.
 • Udarbejdelse af nødvendige ingeniørberegninger til brug for byggeansøgning
 • Energiberegning til byggeansøgning
 • Ansøgning om byggetilladelse.

Udbudsprojekt:

Typisk sendes et udbudsprojekt til 3-4 hovedentreprenører for indhentning af tilbud på opgaven.
Hovedentreprise betyder at I som bygherre, kun behøver at forhandle og lave aftaler med én entreprenør.
Hovedentreprenøren kan evt. være et Murer- eller Tømrerfirma, som selv entrerer med de øvrige underentrepriser f.eks. jord og beton, el, vvs og maler.
Din rådgiver sørger for kontakten til de bydende entreprenører………

Udbudsprojektet kan omfatte:

 • Udarbejdelse af komplet udbudsprojekt, med udbudsbrev, tilbudslister, udbudstidsplan m.m., som sendes til entreprenører for indhentning af tilbud.
 • Der udføres nødvendige ingeniørberegninger for bærende konstruktioner og statik
 • Situationsplan med udvendig kloak og ledninger i terræn i mål 1:200
 • Fundamentplan med indvendig kloak i mål 1:50
 • Bygningsplan med målsætning til udførelse, mål 1:50
 • Tværsnit og længdesnit af bygning i mål 1:50
 • Facade tegninger af alle facader mål 1:100
 • Rumtegninger af badeværelser, køkken, bryggers i mål 1:20
 • Detaljer af knudepunkter, ved sokkel, ydervæg, tagfod, kip, vinduer og døre – typisk 8-10 detaljer i mål 1:5 eller 1:10
 • El-tegninger for tavle, føringsveje og belysningsplan
 • VVS-plan for brugsvand
 • VVS-plan for varmesystem
 • VVS-plan for ventilation
 • Alle tegninger suppleres med nødvendig tekst for konstruktioner, materialer, samt hvis der er særlige krav, eller normer som skal følges.

Når projektet er sendt afsted, vil der typisk være en beregningsperiode på 3 uger.
I denne periode kan der være behov for supplerende oplysninger, eller besvarelse af spørgsmål fra de bydende, ligesom der kan være behov for besigtigelse på grunden, eller de eksist. bygninger – det sørger din rådgiver for……..

Når tilbud fra de bydende er modtaget, gennemgår vi tilbuddene, efterberegner, og sammenligner.
Herefter laver vi en indstilling til jer, som viser hvem, vi som rådgiver, vil anbefale til at udføre jeres boligprojekt

Udførelse:

Når I har besluttet jer for at gennemføre projektet – kan din rådgiver hjælpe med følgende:

 • Indgå forhandling og kontrakt med valgte hovedentreprenør
 • Opstartsmøde med håndværkere, for at sikre at alle har forstået opgaven.
 • Afholde byggemøder og føre fagtilsyn med arbejdet inkl. tilsynsnotater og referater
 • Opfølgning på økonomi og attestering af fakturaer fra Hovedentreprenøren
 • Føre byggeregnskab for at sikre at budgettet overholdes
 • Ved afslutning af byggeriet foretages fejl – og mangelgennemgang
 • Afholde afleveringsforretning samt opfølgning på mangeludbedring.

Færdigmelding til myndigheder:

Når jeres byggeri er afsluttet skal det færdigmeldes til myndighederne.
Færdigmeldingen skal foretages digitalt via hjemmesiden www.bygogmiljoe.dk
Det kan din rådgiver hjælpe med……

 • Indhentning af oplysninger fra entreprenørerne som vedr. drift- og vedligehold for vand, varme, ventilation, og el-installationer.
 • Indhentning af indreguleringsrapport for varmesystemet
 • Indhentning af indreguleringsrapport for ventilationsanlæg
 • Sørge for blowerdoortest, hvis denne kræves af myndigheder
 • Sørge for energimækning af boligen, hvis denne kræves af myndigheder
 • Færdigmelding til myndigheder og indsende ovenstående oplysninger

Når myndighederne har godkendt færdigmeldingen, fremsender de en ibrugtagningstilladelse, som endelig giver jer ret til at flytte ind i jeres nye bolig.
Ved tilbygning eller ombygning kræves der ikke ibrugtagningstilladelse